O exkurzích / About excursions

ENGLISH BELOW...

Kolik času zabere exkurze a co se v jejím průběhu dozvíte?

Podzemí Vřídla – exkurze 30 minut

V průběhu Vám průvodce poví informace o geologickém podloží v lázeňském území o hlubinných vrtech, kontrolních regulačních vrtech, něco z historie prostoru v okolí Vřídelní kolonády a navštívíte podzemní chodbu z 19. století, kde jsou vidět různé útvary vytvořené Vřídelní vodou, divoké vývěry, komory pokameňování kde vyrábíme tradiční suvenýry a v neposlední řadě se projdete po lávce v korytě řeky.

Podzemí chrámu svaté Máří Magdalény – exkurze 30 minut

V průběhu exkurze se povídá o kostele, který stával dříve místo chrámu o stavbě chrámu a komplikacích při stavbě o historii prostoru v okolí chrámu. V samotném podzemí chrámu je vidět založení barokní stavby, chodník z 15. století, Boží hrob z Vřídlovce a Hrachovce a kosterní pozůstatky.

Zřídelní zlom – exkurze 30 minut 

Tato exkurze začíná u Mlýnského pramene, povídá se o historii lázeňství, měření pramenů, ochranných pásmech, výjimečnosti karlovarských pramenů. V průběhu exkurze projdete vnitřním prostorem Mlýnské kolonády na dvůr za kolonádu, kde je z plošiny vidět zřídelní zlom, díky kterému máme v Karlových Varech léčivé prameny.

Kolonády a prameny – exkurze 90 minut 

V průběhu exkurze se povídá o všech kolonádách a pramenech a je to procházka po městě s povídáním o historii lázeňství o tom, jak se Karlovy Vary v průběhu věků měnily. Exkurze Kolonády a prameny probíhá pouze na objednání předem dle individuální domluvy.

INFORMACE K EXKURZÍM:

 • vstup do prostor exkurze je možný pouze s průvodcem

 • vstup se zvířaty je do prostor exkurze zakázán

 • zdarma vstup dětí do 6 let v doprovodu dospělé platící osoby

 • maximální kapacita na prohlídku je 20 osob včetně dětí

 • minimální počet na uskutečnění exkurze jsou 4 platící osoby

 • v ceně je zahrnuta možnost užití fotoaparátu (pouze pro nekomerční účely) v prostorách exkurze

 • prosíme rodiče, aby zvážili, zda jejich dítě prohlídku vydrží bez toho, aby rušilo ostatní návštěvníky. 

  Děkujeme.

KONTAKTY PRO OBJEDNÁVKY A INFORMACE: tel.:+420 353 362 125,e-mail:exkurzeatsplzak [emailtecka] com (exkurze[at]splzak[dot]com) 

ENGLISH

How long does the excursion take and what will you learn?

Thermal Spring Underground – 30 minutes tour

During the excursion, the guide will provide information about the geological bedrock in the spa area, regulation boreholes and some history of the place around the Thermal Spring Colonnade. You will visit an underground tunnel from 19th century where you can observe various formations created by the Thermal Spring, wild outflows, petrification chambers where we make traditional stone souvenirs and lastly you will walk on a footbridge in the Teplá riverbed.

Underground of the Church of St. Mary Magdalane – 30 minutes tour

During the excursion we will tell you about a church that previously stood in place of today's Church of St. Mary Magdalane, about the construction and its complications and also about the history of the area around the church. You will see the foundation of a baroque structure, a path from the 15th century, the Holy Sepulchre from aragonite and Pea grains sediments and also skeletal remains.

Spring Fault – 30 minutes tour

This excursion starts at the Mill Spring. You will hear about the history of spa treatments, measuring of the springs and protection zones. During the tour you will walk through the interior of the Mill Colonnade to the courtyard behind the colonnade. There is a platform where you can observe the spring fault, thanks to which we have unique Karlovy Vary springs.

Colonnades and springs – 90 minutes tour

You will hear about all the colonnades and springs we have here in Karlovy Vary. It is a nice commentary tour through the city with information about the history of the spa treatments and how Karlovy Vary has changed over the centuries. The Colonnades and springs excursion is only available by prior reservation.

IMPORTANT INFORMATION:

 • Entry to the excursion is only possible with a guide

 • It is forbidden to enter the excursion areas with any animals

 • Free of charge for children under 6 years of age accompanied by a paying adult

 • The maximum capacity for one excursion is 20 people, including children

 • The minimum number of people required for one excursion is 4 paying persons

 • The price includes the possibility to use a camera (only for non-commercial purposes) in the tour areas

 • We kindly ask parents to consider whether their child can endure the tour without disturbing other visitors

Thank you.

CONTACTS FOR RESERVATIONS AND MORE INFORMATION: +420 353 362 125 or exkurzeatsplzak [emailtecka] com (exkurze[at]splzak[dot]com)