Obchodní podmínky

Rámcové obchodní podmínky on-line prodeje vstupenek

 

1.       Obecná ustanovení

1.1.  Vstupenka SPLZaK je nástrojem ke vstupu na naše exkurzní trasy do podzemí Vřídla, Krypta kostela a Kolonáda a prameny.

1.2.  Provozovatelem on-line prodeje na internetových stránkách https://splzak.cz/cs/online je SPRÁVA PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ A KOLONÁD se sídlem Lázeňská 18/2, 36001 Karlovy Vary, příspěvková organizace zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Plzni v oddílu Pr, vl. č.460, IČ 00872113 (dále jen SPLZaK)

1.3.  Vstupenku SPLZaK může zakoupit jakákoliv fyzická osoba.

 

2.     Vymezení pojmů

2.1.  Prodávající – SPLZaK

2.2.  Kupující – jakákoliv fyzická osoba

2.3.  E-mailová adresa Kupujícího – e-mailová adresa, kterou Kupující poskytne SPLZaKu za účelem nákupu vstupenky SPLZaK.

 

3.       Platební podmínky

3.1.  Platbu lze realizovat pomocí platební brány, kdy Kupující následně obdrží na E-mailovou adresu kupujícího, kterou za tímto účelem SPLZaKu poskytne, doklad o úhradě elektronické verze vstupenky.

3.2.  Po úhradě se Kupujícímu vygeneruje vstupenka s unikátním číselným kódem a čárovým kódem. Tato karta bude Kupujícímu zaslána na E-mailovou adresu Kupujícího.

3.3. Ceny jednotlivých druhů Vstupenek SPLZaK se řídí aktuálním ceníkem uveřejněným na https://splzak.cz/cs/cenik.

3.4.  Za ztracené vstupenky nelze poskytnout náhradu.

3.5.  SPLZaK je oprávněn požadovat při vstupu do sálu předložení dokladu, na jehož základě byla poskytnuta sleva.

3.6.  Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu a místo.

3.7.  Prosím, zkontrolujte si údaje na Vaší vstupence, na pozdější reklamace nebude brán ohled.

3.8.  Neoprávněné kopírování nebo prodej vstupenky Vám zamezí ve vstupu na prohlídku. Padělání vstupenek je trestné.

 

4.    Reklamace

4.1.  K hlášení reklamace lze využít emailovou adresu: exkurzeatsplzak [emailtecka] com (exkurze[at]splzak[dot]com), kde mohou být zasílány reklamace týkající se chybně provedených plateb.

4.2.  V oznámení Kupující popíše co nejpodrobněji důvod reklamace. SPLZaK pak do pěti pracovních dnů bude Kupujícího informovat o dalším postupu ve vyřizování reklamace. V ostatním se reklamace řídí platnými zákony.

 

5.       Storno podmínky a vrácení peněz

5.1.  Platbu lze realizovat pomocí platební brány, kdy Kupující následně obdrží na E-mailovou adresu kupujícího, kterou za tímto účelem SPLZaKu poskytne, doklad o úhradě elektronické verze vstupenky.

5.2.  V případě zrušení akce z důvodů vyšší moci, se navracení vstupenek řídí aktuální legislativou.

5.3.  Odstoupí-li Kupující od uzavřené smlouvy se SPLZaKem, vrátí SPLZaK Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, jakým je přijal, a to nejpozději do 7 pracovních dnů. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků, které sdělí SPLZaKu v případě, že není možné peněžní prostředky vrátit stejný způsobem, jakým byla provedena platba za objednávku.

 

6.       Zásady ochrany osobních údajů

6.1.  SPLZaK se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních dat Poplatníka, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.

6.2.  Údaje, které zadává Kupující do systému, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci platby, včetně nezbytných účetních operací, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Kupujícím.

6.3. Výše uvedená data týkající se Kupujícícho jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky.

6.4.  Detailní osobní data jsou poskytována třetím stranám pouze v případech, kdy je to vyžadováno legislativou České republiky.

6.5.  Poplatník má právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

6.6.  Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Poplatník odstranit z databáze, pokud to není v rozporu s legislativou České republiky.

 

7.       Storno podmínky a vrácení peněz

7.1.  Právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).

7.2.  SPLZaK si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv zrušit nebo změnit. Účinnost změny obchodních podmínek nastává dnem, který je v jejich změně uveden, jinak dnem uveřejnění.

7.3.  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 14.07.2021

 

8.       Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

7.1.  Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

7.2.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

V Karlových Varech, dne 14.07.2021